RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM AV MYRENS TRENINGSSENTER:

 

MYRENS TRENINGSSENTER, TORSHOV

 • vil foreta adgangskontroll.
 • vil kunne sjekke og kreve kopi av ID på rabatterte medlemskap (student, senior og bedriftsmedlemskap).
 • skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
 • vil til enhver tid holde utstyr og lokaler i best mulig stand.
 • kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med arrangementer, ferieavvikling, helligdager og lignende.
 • fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander, som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • fastsetter de regler som gjelder på senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.
 • vil på grunn av sikkerheten pålegge barn å oppholde seg i lokaler forbeholdt dem.
 • kan justere månedsprisen én gang pr år med en måneders varsel.

 

MEDLEMMET

 • har selv ansvar for at all personlig info er riktig; som adresse, e-post, telefonnr, navnendring etc.
 • skal følge de retningslinjer senteret har når det gjelder kleskode (treningsunderdel, samt treningsoverdel som ikke viser bar mage).
 • skal følge de retningslinjer senteret har når det gjelder hygiene og smittevern.
 • er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.
 • må, ved endring av bankkonto, selv sørge for at bankforbindelsen trekker månedlig beløp fra korrekt konto.
 • medlemmet kan ikke kreve refusjon av medlemsavgift som følge av reduserte åpningstider/stengt senter i forbindelse med helligdager og ferie/lavsesong, endringer i normal åpningstid eller hvis senteret må holde stengt grunnet årsaker Myrens Treningssenter ikke rår over (Force majeure).
 • kan ikke overdra eller låne bort sitt personlige medlemskap til en annen person uten samtykke fra Myrens Treningssenter.
 • personer under 15 år har ikke adgang til treningsstudioet uten veileder til stede.
 • personer under 18 år som ønsker å bli medlem ved Myrens Treningssenter trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding.
 • har 14 dagers angrefrist fra innmeldt dato.

 

GENERELLE AVTALEBESTEMMELSER

12 måneders medlemskap:

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over i et løpende avtaleforhold med én måned oppsigelse fra første månedsskifte.

 

Fleximedlemskap:

Løpende avtale med kun én måned oppsigelse fra første månedsskifte, ingen bindingstid.

 

Kontantmedlemskap:

Betaling for medlemskapet gjøres i sin helhet ved inngåelse av treningsavtalen. Ingen automatisk fornyelse.

 

Første månedsavgift:

Ved inngåelse av medlemskapet betaler man medlemsavgiften for den første måneden (de dagene som er igjen av måneden), samt administrasjonsgebyr.

 

Endring av medlemskapet

 • Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap.
 • Ved endring av kontrakt vil ny avtale gjelde fra dagen endringer skjer.
 • Endring av medlemskontrakt medfører ikke ny bindingstid, med mindre annet er avtalt.

 

Prisjustering

 • Under bindingstiden forekommer det ikke prisendringer, så sant medlemmet selv ikke har endret avtalen.
 • Myrens Treningssenter forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler (avtaler kun utenfor bindingstiden).
 • Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde.

 

Medlemskort:

 • Alle nye medlemmer får tilgang til elektronisk medlemskort i vår app som lastes ned i appstore eller google Play.
 • Ved oppstart av medlemskapet får alle et medlemskort inkl i admin gebyret. Dette hentes i resepsjonen.
 • Ved tapt eller ødelagt kort, utstedes nytt kort til en avgift på kr 50,-.
 • Medlemmet plikter å fremvise gyldig medlemskort og registrere seg ved hvert besøk på senteret.

 

FRYS AV MEDLEMSAVTALEN

 12 MÅNEDERS MEDLEMSKAP:

Kun frys ved følgende grunner:

 • Sykdom / skade som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan benytte seg av treningssenteret.
 • Om treningssenteret må stenge lengre enn 1 måned.

 

FLEXIMEDLEMSKAP:

Frys når du måtte ønske, opptil 12 måneder pr gang.

FRYSVILKÅR:

 • Frys av medlemskontrakten må sendes inn skriftlig 2 uker før start på frysdato.
 • Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frys av kontraktsperiode gjelder maksimum 12 måneder.
 • Betalingsfri periode kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange dager.
 • Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra Myrens Treningssenter.
 • Det beregnes opptil 7 dagers behandlingstid.
 • Det må sendes inn både start og sluttdato i søknaden om frys.
 • Ved oppsigelse av medlemskapet innenfor en frysperiode vil frysperioden bli avsluttet for oppsigelsesmåneden slik at medlemsavgift for denne blir belastet.
 • Oppsigelsesmåneden kan ikke fryses.
 • Medlemskapet åpnes automatisk etter endt frys, og medlemmet må selv sørge for å ta kontakt med senteret for eventuell videre frys.
 • Medlemmet må sørge for at avtalegiro er aktiv etter endt frys.

 

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

 • Oppsigelsestiden er én – 1 – måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt på senteret etter endt bindingstid.
 • Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje innen utløpet av den 10. måned.
 • Oppsigelsen må skje skriftlig av hensyn til dokumentering; via kontaktskjema på myrens.no
 • Medlemmet skal innen 14 dager få skriftlig bekreftelse om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Myrens Treningssenter.
 • Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i avtaleperioden må dokumenteres før den godkjennes.
 • Dersom angrefristen (14 dager fra innmeldingsdato) benyttes, blir innbetalt treningsavgift refundert. Administrasjonsgebyret blir ikke refundert.
 • Ved oppsigelse innenfor bindingstid uten dokumentasjon, vil verdien av resterende måneder innenfor binding betales i sin helhet.

 

AVTALEGIRO

 • AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro er gyldig og aktiv. Dersom AvtaleGiro-avtalen ikke er gyldig og aktiv vil Myrens Treningssenter utstede faktura hvor fakturagebyr vil påløpe.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris.
 • AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet.
 • Blir fullmakten til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt, og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil Myrens Treningssenter kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående avtaleperiode.

 

PROSEDYRE VED MANGLENDE BETALING

 • Ved uteblitt betaling til avtalt forfallsdato, sendes kravet til 3. part for videre inndrivelse. De til enhver tid gjeldende regler iht inkassolovens bestemmelser vil da tre i kraft.
 • Ved vesentlig mislighold av betaling, med dette menes 2 ubetalte eller flere forfalte krav, kan Myrens Treningssenter sperre vedkommendes adgangen til senteret. Ved fortsatt ubetalte krav etter betalingsvarsel, vil gjenværende kontraktsverdi forfalle til betaling i sin helhet.

 

OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN FRA MYRENS TRENINGSSENTERS SIDE

Myrens Treningssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlige brudd på senterets interne retningslinjer som for eksempel:

 • Tyveri fra senteret eller medlemmer.
 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller har gyldig fullmakt fra foresatte.
 • Ikke betaler medlemsavgiften i 2 måneder eller mer.
 • Pga helsemessig tilstand kan ta skade av senterets tilbud.
 • På en eller annen måte opptrer mot senterets interesser og formål.
 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.
 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.
 • Ikke opprettholder smittevernreglene som gjelder til enhver tid.
 • Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.

 

SÆRSKILTE VILKÅR GJELDER FOR STUDENTMEDLEMSKAP

Studentmedlemskap vil automatisk bli priset opp til gjeldende ordinær pris etter 12 måneder (bindingstidens utløp), med mindre nytt studentbevis er fremlagt.

 

SÆRSKILTE VILKÅR GJELDER FOR FAMILIEMEDLEMSKAP

 • Familiemedlemskapet gjelder opptil 4 personer.
 • Familiemedlemmene må ha samme adresse.
 • Medlemsavgiften trekkes samlet fra en avtalegiro.

 

RENT SENTER

Myrens Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Myrens Treningssenter ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på treningssenteret. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av  Myrens Treningssenter tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg er kjent med at bruk, besittelse, erverv, innførsel og distribusjon av dopingmidler
utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Dette gir Myrens rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Straffereaksjon i form av forelegg eller dom vil også utgjøre et slikt vesentlig mislighold. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på
www.antidoping.no

 

PERSONOPPLYSNING OG MARKEDSFØRING

 • Medlemmet samtykker til at MTS, og andre firmaer som inngår i samme konsern som MTS, registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, foto, betalingsopplysninger og lignende) og medlemmets bruk av MTSs tjenester, for å administrere og ivareta medlemskapet, herunder informere om tjenester fra MTS. Databehandlingsansvarlig for opplysningene er daglig leder ved MTS.
 • Medlemmet samtykker til at MTS lagrer treningshistorikk med det formål å kunne følge opp medlemmets aktivitet og tilrettelegge treningsopplegg for vedkommende. Treningshistorikk vil her si informasjon om antall besøk på de ulike treningssentrene, hvilke treningsøkter medlemmet har deltatt på, om medlemmet har forhåndsbestilt plass på gruppetreningstime eller annen aktivitet, samt om medlemmet har deltatt eller avbestilt plass på time.
 • Medlemmet kan videre samtykke til at MTS lagrer treningshistorikk for en lengre periode i forbindelse med visse tjenester og tilbud.
 • Medlemmet har rett til innsyn i sin treningshistorikk og kan kreve å få denne slettet. MTS skal bekrefte mottak av melding om sletting.
 • Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.
 • Ved inngåelse av medlemsavtalen innhentes samtykke fra medlemmet til at MTS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor medlemmet, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post m. fl.), for å informere om og/eller markedsføre sitt tilbud, iht. markedsføringslovens § 15. Medlemmet kan når som helst trekke sitt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser ved å kontakte MTS. Markedsaktiviteter basert på samtykke kan medlemmet selv administrere via «Mine sider». Medlemmet kan ikke reservere seg mot utsendelser som gjelder endringer av medlemsvilkår eller endring av medlemsavtalen.
 • Samtykket fra medlemmet, angående punktene over, gjelder så lenge medlemsavtalen løper og i en periode på seks (6) måneder etter opphør av medlemsavtalen. Dette for å kunne gi medlemmet de fordeler som følger av å ha vært medlem av MTS.